Jesteś tutaj: ebum.pl > Umowy > Umowa najmu lokalu użytkowego Zaloguj się | Załóż konto | Pomoc
Mieszkania i pokoje do wynajęcia.
  Strona główna Szukaj mieszkania Szukaj pokoju Dodaj ogłoszenie Mój ebum Artykuły Umowy  

 
   

Umowa najmu lokalu użytkowego
Wersja do wydruku, pobierz odpowiedni plik:Dnia . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zawarta została umowa między:
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legitymującym się dowodem osobistym serii . . . numer . . . . . . . . . . . . zwanym dalej Wynajmującym.
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legitymującym się dowodem osobistym serii . . . numer prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwanym dalej Najemcą.
 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu położonego w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przy ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . składającego się z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o łącznej powierzchni . . . . . m2, który nabył na podstawie aktu notarialnego umowy sprzedaży sporządzonego przez notariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w dniu . . . . . . . . . . . . . . . Rep nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Wynajmujący oświadcza, że oddaje Najemcy do używania lokal opisany bliżej w pkt 1 tej umowy, który Najemca będzie wykorzystywał na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 3. Umowa zostaje zawarta od dnia . . . . . . . . . . . . . . . na czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Najemca zobowiązuje się :
  • utrzymywać lokal w należytym stanie,
  • wykorzystywać go zgodnie z celem określonym w §2. tej umowy.
  • płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości . . . . . zł miesięcznie, płatny do dnia . . . . . . . . . . każdego miesiąca.
 5. Podwyższenie czynszu może nastąpić tylko na podstawie pisemnego zawiadomienia doręczonego najpóźniej miesiąc przed terminem zmiany .
 6. Wynajmujący wyraża zgodę na dokonanie przez Najemcę swoim kosztem następujących inwestycji w będącym przedmiotem najmu lokalu:
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7. Najemca nie może oddać całości lub części lokalu osobie trzeciej w podnajem lub do bezpłatnego używania.
 8. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
 9. W razie rażącego naruszenia przez Najemcę warunków niniejszej umowy, Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 10. Najemca obowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującemu w okresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dni od dnia rozwiązania umowy, w stanie niepogorszym.
 11. Dla zabezpieczenia ewentualnych kosztów napraw i przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego Najemca w chwili zawarcia umowy zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . złotych, która ulega zwrotowi w ciągu . . . . . dni od rozwiązania umowy chyba, że zostanie zaliczona na poczet ewentualnych napraw.
 12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wynajmujący
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najemca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wersja do wydruku, pobierz odpowiedni plik:
 
Najczęściej czytane
Umowa najmu lokalu użytkowego
Umowa podnajmu lokalu

Newsletter
Bądź na czasie w temacie wynajmu
E-mail:
Bydgoszcz | Gdańsk | Katowice | Kraków | Lublin | Łódź | Opole | Poznań | Toruń | Warszawa | Wrocław
mieszkania · pokoje · pokój wynajmę · mieszkanie do wynajęcia · szukam mieszkania · szukam pokoju · mieszkanie studenckie · stancja
©copyright ebum.pl PJBK. Wszelkie prawa zastrzeżone.Reklama | Kontakt | Regulamin | Partnerzy | Agencje